IMPÁRTENSE CLASES DE:
Matemáticas. Física e Química. Inglés. Frances. Latín.
Grego. Língua. Galego. Informática. Debuxo
A niveis de:
- Primaria
- E.S.O.
- Bacherelato
- Universidade